Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Kolejní řád

Kolejní řád Vysoké školy ekonomické v Praze, Správy účelových zařízení ( dále jen SÚZ ) upravuje podmínky ubytování na kolejích spravovaných SÚZ. Ustanovení tohoto kolejního řádu se vztahuje na všechny studenty ubytované na koleji a dílčí ustanovení na zaměstnance SÚZ a další ubytované osoby.

Článek 1
Základní ustanovení

Vysokoškolské koleje jsou ubytovacím zařízením VŠE, spravovaným VŠE, Správou účelových zařízení. Jejich posláním je zajistit vyhovující ubytování studentům VŠE dle kritérií stanovených vedením VŠE.

Článek 2
Řízení kolejí

 1. Za činnost a provoz kolejí odpovídá rektorovi VŠE ředitel SÚZ v rozsahu daném statutem VŠE. Ředitel SÚZ spolupracuje s orgány centrální kolejní samosprávy. Vedoucí kolejí spolupracují s příslušnou kolejní radou.
 2. Ředitel SÚZ je oprávněn zřizovat poradní orgány. Členem poradního orgánu ředitele může být i člen centrální kolejní rady, jestliže o to projeví zájem.

Článek 3
Kolejní samospráva

 1. Orgány kolejní samosprávy jsou kolejní rada ( dále jen KR ) a centrální kolejní rada ( dále jen CKR ).
 2. Kolejní rada a Centrální kolejní rada jsou volenými a nezávislými orgány, zastupujícími zájmy ubytovaných studentů na koleji vůči správě koleje, ostatním obyvatelům koleje a VŠE.
 3. Orgánem koordinujícím činnost jednotlivých KR je centrální kolejní rada, která se skládá ze zástupců jednotlivých KR.
 4. Činnost KR a CKR upravují jejich statuty.
 5. KR a CKR se podílí na rozhodnutích souvisejících s provozem kolejí, která se dotýkají studentů ubytovaných v koleji.
 6. Práva a povinnosti CKR:
  1. přijímat statut KR,
  2. povinnost vyslechnout stížnosti a náměty studentů, tyto řešit s vedením koleje a SÚZ,
  3. právo nahlédnout do kalkulačních podkladů rozhodujících pro stanovení úhrady za užívání koleje,
  4. přispívat ke společenskému, kulturnímu a sportovnímu životu v koleji,
  5. kontrolovat průběh ubytovacího řízení.
 7. Ustanovení odst. 6 písm. c) se vztahuje i na zástupce studentů v Akademickém senátu VŠE (dále AS VŠE).

Článek 4
Rozhodování o ubytování

 1. Na ubytování v koleji není právní nárok.
 2. Ubytování v kolejích se poskytuje studentům na základě písemné nebo elektronické žádosti. Žádosti o ubytování se předkládají ve stanoveném termínu SÚZ.
 3. Žádosti o ubytování zpracovává SÚZ podle kritérií schválených rektorem VŠE. Výsledný jmenný seznam studentů splňujících kritéria předává SÚZ CKR, která provede rozmístění do jednotlivých objektů kolejí.
 4. V době letních prázdnin mají studenti možnost ubytovat se na koleji za režijní cenu. Při plnění studijních povinností o prázdninách bude ubytování poskytnuto na základě žádosti schválené děkanem fakulty za stejných podmínek jako v průběhu akademického roku.
 5. Přijetím do koleje nevzniká žádný nárok na určité místo a i během akademického roku má SÚZ pravomoc změnit přidělené místo z provozních důvodů se souhlasem KR. Tento souhlas není nutný v případě havárií a živelních pohrom.
 6. Jmenné seznamy studentů žádajících o ubytování na kolejích včetně počtu bodů a předběžného pořadí stávajících studentů VŠE musí být zveřejněny nejpozději do 7. července běžného roku. Rozhodnutí o neubytování či ubytování a přidělení místa ( kolej, pokoj ) SÚZ zveřejní nejpozději do 31. srpna běžného roku.
 7. Právní náležitosti ubytování obsahuje smlouva o ubytování uzavíraná mezi SÚZ a ubytovaným studentem, která bude podepisována při nastoupení do koleje. SÚZ je povinen umožnit nastoupení do koleje nejpozději 7 dnů před zahájením výuky.
 8. Nelze ubytovat na samostatném pokoji či pokojích obytné buňky studenty opačného pohlaví proti jejich vůli.
 9. V koleji nemohou bydlet děti studentů s výjimkou kapacity vyhrazené pro manžele s dětmi, pokud vyhrazena je.
 10. Studenti, u kterých nastaly skutečnosti uvedené v čl. 6 odst. 1. písmeno a) nebo b) a došlo k odstoupení od smlouvy o ubytování, mohou ztratit nárok na přidělení místa na kolejích VŠE po celou dobu studia na VŠE, podle bodu čl. 6 odst. 4.

Článek 5
Zánik ubytování

 1. Ubytování zaniká:
  1. uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno,
  2. výpovědí ze strany ubytovaného s výpovědní lhůtou stanovenou ve smlouvě o ubytování. Standardní výpovědní lhůta je 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi,
  3. ukončením, přerušením a zanecháním studia, vyloučením ze studia,
  4. odstoupením od smlouvy o ubytování (viz čl. 6).

  Nastane - li skutečnost uvedená v čl. 5 odst. 1 písm. c), je student povinen se vystěhovat do 7 dnů ode dne ukončení, přerušení, zanechání studia, vyloučení ze studia.

 2. V případě nedodržení lhůty k vystěhování může být student vystěhován komisí ve složení zástupců vedení koleje a KR i v jeho nepřítomnosti. O vystěhování musí být proveden zápis.

Článek 6
Odstoupení od smlouvy o ubytování

 1. Od smlouvy o ubytování může před uplynutím sjednané doby SÚZ odstoupit, jestliže ubytovaný student:
  1. hrubě porušil nebo opakovaně porušuje kolejní řád,
  2. opakovaně nezaplatil kolejné a dlužná částka přesáhla výši kolejného za dva měsíce,
 2. O odstoupení od smlouvy o ubytování rozhoduje vedoucí koleje se souhlasem kolejní rady.
 3. Odstoupení od smlouvy o ubytování s odůvodněním oznámí vedoucí písemně studentovi. Proti tomuto rozhodnutí se může student do sedmi dnů odvolat k řediteli SÚZ.
 4. Student, jehož ubytovací smlouva byla ze závažných příčin ukončena, může být vyloučen z ubytování na kolejích VŠE do konce svého studia. Na návrh vedoucí/ho koleje, SÚZ, nebo příslušné KR o tomto rozhodne do 2 měsíců CKR, která o hlasování vytvoří protokol a předá jej SÚZ. V případě výrazného zlepšení chování studenta může CKR rozhodnout o navrácení možnosti ubytování na koleji.
 5. Student je povinen se vystěhovat z koleje do sedmi dnů od doručení rozhodnutí vedoucího koleje o odstoupení od smlouvy o ubytování nebo, pokud se odvolá, do 3 dnů od doručení konečného rozhodnutí.
 6. Ve zvlášť závažném případě (ohrožení bezpečnosti a majetku, kriminální čin ubytovaného ) může ředitel SÚZ rozhodnout o odstoupení od smlouvy o ubytování a vystěhování studenta.

Článek 7
Práva ubytovaného studenta

Student má právo :

 1. Kdykoli přijít do koleje a odejít z ní s výjimkou nočního uzavření koleje po dobu dvou 30 minutových přestávek na občerstvení služby ve vrátnici dle ustanovení Zákoníku práce. Termíny přestávek určí vedoucí jednotlivých kolejí po projednání s kolejní radou.
 2. Na přidělení a údržbu základního vybavení pokoje.
 3. Na výměnu ložního prádla alespoň jedenkrát za 14 dní.
 4. Dostat kolejní průkaz, který ho opravňuje ke vstupu do koleje a klíče od určeného pokoje, popř. buňky.
 5. Používat společné prostory, věcí a zařízení koleje způsobem, ke kterému jsou určeny.
 6. Přijímat návštěvy a hosty podle čl. 10 tohoto řádu.
 7. Zúčastňovat se akcí pořádaných v kolejích.
 8. Předkládat orgánům KR a vedení koleje návrhy a připomínky ke všem otázkám týkajícím se života v koleji.
 9. Používat v pokoji vlastní elektrické spotřebiče v souladu s bezpečnostními předpisy a pravidly SÚZ.
 10. Na výměnu přiděleného místa na jinou kolej a to na základě písemné žádosti ubytovaného podané centrální ubytovatelce SÚZ.
 11. Na náhradu z titulu odpovědnosti za škodu způsobenou na věcech vnesených nebo odložených podle článku 11.
 12. Na krátkodobé uložení cenných předmětů osobní potřeby v trezoru vedoucího koleje, který je přístupný pouze během pracovní doby.

Článek 8
Povinnosti ubytovaného studenta

 1. Při nastěhování do koleje předložit vedoucímu koleje občanský průkaz (cizinci platný cestovní pas nebo občanský průkaz ), studijní průkaz popř. identifikační kartu studenta a průkazovou fotografii.
 2. Nastěhovat se v daném nebo dohodnutém termínu do určeného pokoje.
 3. Zachovávat zásady občanského soužití.
 4. Zachovávat pořádek ve společenských místnostech, pokojích a společně užívaných prostorech, šetřit zařízení koleje, energii a vodu.
 5. Dodržovat bezpečnostní, protipožární a hygienické předpisy ve všech prostorách kolejí a uhradit škody vyplývající z nedodržování těchto předpisů.
 6. Platit řádně kolejné včetně poplatků za internet, byla-li přidělena přípojka k počítačové síti VŠE a to v době a způsobem určeným SÚZ. V případě prodlení s platbou kolejného uhradit smluvní pokutu z prodlení.
 7. Při vstupu do koleje se prokázat kolejním průkazem popř. identifikační kartou.
 8. Hlásit bezodkladně zjištěné závady.
 9. Podrobit se zdravotním, hygienickým, protipožárním a bezpečnostním opatřením, vyžadují-li to zvláštní okolnosti.
 10. K datu ukončení ubytování uvést pokoj do původního stavu, odevzdat v pořádku zapůjčený inventář, vrátit ubytovací průkaz a klíče a odhlásit se z evidence. Při nesplnění těchto povinnosti je student povinen platit kolejné až do doby ukončení smluvního vztahu a je do té doby považován za ubytovaného.
 11. Při ukončení ubytování každý student odpovídá za veškeré opotřebování, které překračuje normální míru (znečištění a poškození tapet, malby, podlahových krytin). Zároveň odpovídá za všechny ostatní škody, které způsobil. Znovuuvedení do původního stavu se děje na jeho náklady.
 12. Na požádání vedení koleje a SÚZ nebo pověřeného člena KR se kdykoli prokázat kolejním průkazem.
 13. Nekouřit v celém prostoru koleje, s výjimkou kanceláří, vrátnice a prostor schválených vedoucí/m koleje a kolejní radou.
 14. Umožnit a strpět vstup do přidělených ubytovacích prostor dle čl. 9 odst. 1c).
 15. Respektovat zákaz chovat v prostorách koleje a vodit do koleje domácí zvířata. Pouze ve výjimečných případech s povolením vedoucího koleje a písemným souhlasem všech spolubydlících lze povolení udělit.

Článek 9
Práva a povinnosti SÚZ

 1. SÚZ má právo:
  1. odstoupit od smlouvy o ubytování za podmínek stanovených v kolejním řádu a smlouvě o ubytování,
  2. požadovat finanční náhradu za prokázané způsobené škody,
  3. správě kolejí je povolen vstup do obytných prostorů bez souhlasu ubytovaných pouze na základě předcházejícího ohlášení. Vstupovat mohou minimálně dvě osoby. O vstupu do obytných prostor musí být proveden zápis, jehož součástí je uvedení doby vstupu, jmen osob a důvodu vstupu. Ubytovaná osoba má právo k vyjádření v zápisu. K zabránění bezprostředně hrozícímu nebezpečí nejsou ohlášení před vstupem do obytných prostor a přítomnost ubytované osoby nutné. V případě vstupu osob za účelem posouzení závady, provedení opravy, úklidu nebo servisu zařízení, mohou do těchto prostor pověření pracovníci SÚZ vstoupit bez předchozího ohlášení a bez přítomnosti ubytovaného. Provedení prací dodavatelským způsobem bude oznámeno předem.
  4. bez předchozího ohlášení je umožněn vstup do obytných prostor minimálně dvěma, rektorem pověřeným pracovníkům VŠE za účelem zjištění totožnosti osob zdržujících se v prostorách kolejí VŠE.
 2. SÚZ je povinen:
  1. odstraňovat závady a nedostatky v co nejkratší době,
  2. v rámci finančních, materiálních a technických možností zlepšovat podmínky života v koleji,
  3. umožnit CKR a AS VŠE nahlédnutí do kalkulačních podkladů rozhodujících pro stanovení úhrady za užívání koleje,
  4. informovat studenty prostřednictvím CKR a KR o všech podstatných záležitostech a záměrech, které se týkají kolejí,
  5. umožnit výdej ložního prádla nejméně dvakrát týdně,
  6. projednat s CKR návrhy opatření dotýkajících se ubytování studentů.

Článek 10
Vnitřní řád koleje

 1. Student je povinen při vstupu do koleje předložit kolejní průkaz.
 2. Student má právo svobodně přijímat návštěvy v době k tomu účelu vyhrazené. Návštěvní doba je stanovena od 6:00 do 24:00 hod.
 3. Návštěva je při vstupu do koleje povinna předložit průkaz totožnosti. Zapisuje se do knihy návštěv.
 4. Návštěvy na vícelůžkových pokojích nelze přijímat proti vůli spolubydlících.
 5. Ubytování návštěv
  1. Návštěvy nacházející se v koleji v době od 0:00 do 6:00 jsou povinny za přítomnosti navštívené osoby se zapsat do knihy hostů a stávají se hosty.
  2. Výše úhrady za přenocování hostů se řídí platným ceníkem vydaným SÚZ a schváleným kolejní radou.
  3. Studenti ubytovaní na kolejích VŠE za přenocování na jiné koleji VŠE neplatí.
  4. V případě neoprávněného přenocování má vedoucí koleje právo požadovat poplatek ve výši ceny, která je stanovena pro komerční využití lůžek koleje. Za neoprávněné přenocování se považuje takové přenocování, které nebylo zaznamenáno v knize návštěv.
  5. Přenocovat na koleji jako host ubytovaného lze maximálně 7 nocí v jednom kalendářním měsíci, poté je povinnost uhradit ubytovateli hotelovou cenu za lůžko dle platného ceníku hotelového ubytování SÚZ VŠE v Praze. V případě ubytování více osob je počet přenocování omezen počtem 5 nocí na osobu. Student smí poskytnout ubytování najednou maximálně dvěma osobám.
 6. Navštívený odpovídá po dobu návštěvy za dodržování kolejního řádu návštěvou a hostem.
 7. Bydlení osob, které k ubytování v koleji nejsou přihlášeny, je zakázáno.
 8. Ubytovaní se musí chovat tak, aby neobtěžovali sousedy nadměrným hlukem.
 9. Právo na nerušený odpočinek vyžaduje, aby v době nočního klidu, tj. mezi 22:00 a 6:00 hod. neobtěžoval jakýkoliv hluk. Zejména nelze v této době hrát na hudební nástroje, zpívat, hlučně se bavit a vůbec vykonávat jakoukoliv činnost, při které vzniká hluk.
 10. Na jiné osoby ubytované v koleji, např. ve volné lůžkové kapacitě, na návštěvy a hosty se ustanovení kolejního řádu vztahují přiměřeně.

Článek 11
Odpovědnost za škody

 1. Ubytovaný student je povinen při každém i krátkodobém opuštění pokoje, není-li tam jiný ubytovaný student, uzavřít a zajistit okna a balkonové dveře, pokoj uzamknout a neponechat klíč v zámku. Toto se týká i uzamykání pokoje při spánku.
 2. SÚZ ručí ubytovaným studentům za škody, které vzniknou v době užívání koleje, v rozsahu a za podmínek stanovených občanským zákoníkem, dalšími obecně závaznými předpisy a při dodržení výše uvedené povinnosti o uzamykání pokoje.
 3. Za klenoty, peníze a jiné cennosti (penězi se rozumí měna česká i cizí, jiné cennosti jsou např. starožitnosti, věci vysoké hodnoty ap.) odpovídá SÚZ jen do výše 5000,- Kč na všechny věci souhrnně, nikoliv za každou z nich. K omezení odpovědnosti nedochází při převzetí věci do zvláštní úschovy nebo byla-li škoda způsobena pracovníky SÚZ.
 4. Právo na náhradu škody musí ubytovaný student uplatnit u vedení koleje bez zbytečného odkladu, kdy se poškozený o škodě dozvěděl, jinak právo zanikne. Poškozený student je dále povinen prokázat, že uvedené předměty, peníze nebo jiné cennosti byly řádně uloženy a že byly dodrženy stanovené pokyny k jejich zajištění, případně další skutečnosti prokazující, že ke ztrátě či poškození skutečně došlo.

Článek 12
Odvolací řízení

 1. Proti rozhodnutí vedoucí koleje má student právo se písemně odvolat k řediteli SÚZ nejpozději do 7 dnů ode dne doručení rozhodnutí. O tomto odvolání ředitel SÚZ rozhodne do 10 dnů ode dne doručení odvolání.
 2. Proti rozhodnutí ředitele SÚZ se student může písemně odvolat k rektorovi VŠE nejpozději do 7 dnů ode dne doručení rozhodnutí ředitele SÚZ. O odvolání rektor VŠE rozhodne do 15 dnů ode dne doručení odvolání.

Článek 13
Závěrečná a přechodná ustanovení

Kolejní řád nabývá účinnosti dnem 25. května 2010. Zrušuje se Kolejní řád účinný od 1. července 2008.